Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu RankingLekarzy.pl

 1. Dane operatora serwisu podane są w regulaminie.
 2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w §3 oraz w ust. 3 i 4 poniżej jest Operator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora stanowi zgoda zarejestrowanego Użytkownika udzielana w toku procesu rejestracji, o którym mowa w §3. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: kontakt@rankinglekarzy.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Operator informuje Użytkowników, że umieszczenie wpisu przez niezarejestrowanego użytkownika w postaci opinii lub komentarza do opinii skutkuje utrwaleniem pełnego adresu IP. Podstawę przetwarzania danych osobowych w postaci pełnego adresu IP stanowi art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. W przypadku zarejestrowanego użytkownika udostępnione (upublicznione) są, podane przy rejestracji użytkownika, jego indywidualna nazwa w serwisie (nick), wiek, płeć i opcjonalny opis użytkownika.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach trzecim i czwartym informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 7. Hasła użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Operator nie ma do nich dostępu.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: kontakt@rankinglekarzy.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisów oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 9. Operator przechowuje dane IP komputera użytkownika w celu uniemożliwienia dodania więcej niż jedenej opinii z jednego komputera o danym lekarzu a także umożliwienia dochodzenia swoich praw przez osoby pomówione przez użytkownika.
 10. Operator przechowuje dane rejestracyjne użytkownika w celu relizacji usługi opisanej w ust 4 podpunkt 1 oraz 5 i 6 § 1 Regulaminu serwisu.
 11. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania.
 12. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
 13. Administratorem danych osobowych wrażliwych Użytkownika, w postaci informacji o jego stanie zdrowia, jest wybrany przez niego Lekarz, któremu dane te są przekazywane w celu świadczenia usług medycznych.  Operator przetwarza te dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie powierzenia, o którym mowa w art. 28 RODO. Dane osobowe wrażliwe przekazywane są wyłącznie na zasadach określonych w §6 ust. 5. Względem danych osobowych wrażliwych Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Lekarza stanowi zgoda zarejestrowanego Użytkownika udzielana w toku procesu rejestracji, o którym mowa w §6.
 14. Jeżeli Użytkownik lub użytkownik niezarejestrowany uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora lub Lekarza narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej: www.rankinglekarzy.pl/info/dane-osobowe.

Copyright ©2018 RankingLekarzy.pl

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się