Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Halodoktorze.pl SA, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 468A, 00-665 Warszawa.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Halodoktorze.pl SA, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 468a, 00-665 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Halodoktorze.pl SA, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 468A, 00-665   Warszawa
  • przez formularz kontaktowy na stronie www.rankinglekarzy.pl
  • przez e-mail: kontakt@rankinglekarzy.pl
  • telefonicznie: 22 465 95 12 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Halodoktorze.pl SA, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 468A, 00-665   Warszawa
  • przez e-mail: iod@rankinglekarzy.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • realizować zawartą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • świadczyć usługi opisane w Regulaminie,
  • obsłużyć pytania i reklamacje, jeśli wpłyną, 
  • przekazać materiały promujące usługi własne administratora danych, 
  • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,

 Podstawy prawne przetwarzania Twoich  danych to:

  • Regulamin oraz/lub zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • Prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez HaloDoktorze.pl SA, które stanowią podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, są obowiązki wynikające z przepisu prawa w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.) w szczególności na podstawie art. 17 i art. 18 wskazanej Ustawy, jak również przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas jako administratora danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Celem „usprawiedliwionym” jest cel znajdujący swoje gospodarcze lub społeczne uzasadnienie, a do tego mieszczący się w przedmiocie głównej działalności administratora danych osobowych. Z uwagi na wykonywanie przez lekarza zawodu zaufania publicznego, ułatwienie innym osobom kontaktu z lekarzem oraz powzięcie wiedzy o rodzajach, miejscach i terminach wykonywanych przez lekarza usług medycznych, działalność nasza spełnia przesłankę społecznego uzasadnienia dla przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie, z tego założenia wynika „niezbędność” przetwarzania danych osobowych przez administratora, bowiem tylko w taki sposób możliwa jest realizacja ww. celu społecznie uzasadnionego;
  • Przepisy prawa.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.  

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych:
   • świadczącym usługi informatyczne, z których korzysta Halodoktorze.pl SA,
   • świadczącym usługi wysyłki sms oraz e-mail,
   • świadczącym usługi finansowe (księgowość),
   • świadczącym usługi prawne.
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Źródła danych

  • osoba fizyczna, która utworzyła konto w serwisie zgodnie z warunkami Regulaminu,
  • osoba fizyczna, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • publiczny Rejestr Praktyk Zawodowych Lekarzy,
  • raport wniesiony do spółki dnia 21.01.2013 w postaci bazy danych zgłoszonej do GIODO pod nr 004874/09.

8. Dodatkowe informacje

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  • Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: iod@rankinglekarzy.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, specjalizacja, adres e-mail, numer telefonu, a na wyraźne żądanie zakres danych może zostać poszerzony.

Copyright ©2018 RankingLekarzy.pl

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się